Baštianska diatréma

4
Baštianska diatréma
Baštianska diatréma
Baštianska diatréma
Baštianska diatréma

Baštianska diatréma: na západnom okraji obce Stará Bašta, najmä v záreze poľnej cesty sú odkryté zvyšky sopúcha (diatrémy) vulkánu maarového typu. Vzhľadom na polohu blízkeho lávového pokrovu Pohanského hradu, v súčasnosti odkryté časti diatrémy sa mohli vytvoriť okolo 300 m pod vtedajším povrchom. V spodnej časti odkryvu vystupujú megabrekcie s veľkými úlomkami tachtianskych pieskovcov, jalovských vrstiev i ryodacitových tufov. Úlomky dosahujú priemer aj 5 m. Mohli sa vytvoriť kolapsom stien diatrémy (Konečný a kol. 2004). Vyššie sú zachované lapilové tufy so skĺznutými blokmi, jemnozrnné tufity zrejme z maarového jazera a v najvyššej časti znovu lapilové tufy s bazaltovými úlomkami. Vek tejto vulkanickej štruktúry nie je známy pre absenciu bazaltovej lávy.

Lokalita je prístupná náučným chodníkom vedúcim k Pohanskému hradu zo Starej Bašty. Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň 2).

Kapcsolódó