Kitüntetett kollégáink 2020.07.14. 13:53

Dr. Nagy István agrárminiszter a Föld Napja alkalmából hat kollégánkat részesítette kitüntetésben.

Pro Natura Emlékplakettet kapott Holló Sándor László Természetmegőrzési Osztályvezető és Ferenczy Gergely Boldizsár barlangtani szakreferens, miniszteri elismerő oklevelet kapott Bartók Helga titkársági csoportvezető, Laczkó Gabriella projekt koordinátor, Lévárdi István gépjármű előadó és Szögedi Zsuzsanna tájvédelmi referens.

Holló Sándor László kimagasló színvonalon, hiánytalanul látja el feladatát, koordinálja a BNPI Földtani és Tájvédelmi Osztályának, majd 2020-től a Természetmegőrzési Osztályának munkáját.

Példaértékűen koordinálja és végzi az igazgatóság természetvédelmi szakvéleményeinek kiadását, a településrendezés tervek véleményezésével kapcsolatos feladatokat, a barlangvédelmi munkákat.

Számos földtani és tájvédelmi témájú pályázat szakmai előkészítője, megírója és koordinátora, tevékenysége eredményeként a földtani értékmegőrzésen és bemutatáson túl több kiemelten fontos barlangi denevér-élőhely megóvása is nevéhez kapcsolható.

A földtani természetvédelmi feladatok irányításán és végzésén túl jórészt szabadideje rovására részt vesz a környezeti nevelési és bemutatási feladatokban, e mellett a földtani bemutatóhelyek kialakításában és megóvásában. Kiemelkedő szerepe volt a védett területeken folyó bányarekultivációs tevékenységek folytatásában.

A bükkábrányi ősfák megóvásában aktív részt vállalt, a bánya területén folyó mentési munkálatok koordinátora volt. Részt vett a Bél-kő védetté nyilvánításának előkészítésében és lebonyolításában, a területen talált veszélyes hulladék eltávolítási munkáit az Igazgatóság részéről irányította.

Folyamatos kapcsolatot tart fenn a földtani természetvédelem terén tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti munkájukat a Nemzeti Park földtani természetvédelmi tevékenységével összehangolni.

Kutatóműhelyekkel, felsőoktatási intézményekkel intenzív szakmai kapcsolatot ápol, előadóként is részt vesz tudományos konferenciákon és továbbképzéseken, biztosítva ezzel az általa felügyelt szakterület naprakész információkkal való ellátását, így hatékony végzését.

Osztályán folyamatosan fogad gyakorlatosokat, diplomadolgozókat, PhD. ösztöndíjasokat, aktív szerepet vállal a közeljövő szakembergárdájának képzésében.

Aktívan részt vesz a térség társadalmi életében, képviseli a természeti értékek megőrzésének fontosságát.

Ferenczy Gergely Boldizsár középiskolai évei alatt ismerkedett meg a barlangok természeti értékeivel, a barlangjárást és a szpeleoalpin ismereteit készségszintre fejlesztette. Az egyetemi évek alatt az elvégzett tanfolyamok és tanulmányai során széleskörű szpeleológiai (barlangtani) ismereteket szerzett.

1993-tól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozik, 2003-ig természetvédelmi őrként, amely munka mellett az igazgatóság barlangokkal kapcsolatos teljes körű feladatait is ellátta. 2001-től barlangtani és víztani felügyelőként, 2005-től barlangtani szakreferensként dolgozik.

1994-2009. között számos külföldi szakmai tanulmányúton vett részt, melyeken az európai országok barlangvédelmi, barlangok tudományos kutatási, barlangkezelési, idegenforgalmi hasznosítási gyakorlatát tanulmányozta.

1994-95-ben összeállította a bükki barlangok természetvédelmi kezelői, valamit az igazgatóság kezelésében lévő idegenforgalmi barlangok fejlesztési koncepcióját. 1995-től napjainkig 18 barlang lezárását, 16 barlang bejárat biztosítását, 9 barlang természetvédelmi kiépítését végezte el, irányította. A bejárat-biztosításoknál bevezetett új módszerével sikeresen oldotta meg a műszaki létesítmények tájba illesztését. A bükki vagyonkezelői engedéllyel látogatható barlangok kapcsán kialakította az igazgatóság jogszabályoknak megfelelő barlanglátogatási szabályzatait.

Az 1996-ban jogszabály által előírt barlangnyilvántartás létrehozása céljából 1100 barlang kataszterezését, 200 barlang térképezését, kb. 76 barlang alapállapot-felvételét és egyéb alapadat-felvételeknek kutatási munkálatait koordinálta, 9 bükki és egyéb barlang fokozottan védetté nyilvánítását kezdeményezte, és készített a jogi kategória-átsoroláshoz háttéranyagot. Az újonnan megismert barlangok alapdokumentációjának készítésével a közhiteles barlangnyilvántartás aktualizálást folyamatosan végzi.

2000-től kezdve mintegy 65 barlang természetvédelmi kezelési tervét készítette el és szerkesztette egységes szempontok szerint.

Kezdeményezte és irányította az idegenforgalom számára megnyitott Anna-barlang és Szent István-barlang lámpaflóra terjedését megakadályozó világítási rendszerek kiépítését korszerű fényforrás (Líght Emitting. Diole, LED) alkalmazásával, melyet az országban elsőként alkalmaztak. További általa koordinált barlangvédelmi projektek keretén belül több tucat barlang lezárása valósult meg, barlangok védelmét és veszélymentesítését is szolgáló természetvédelmi rehabilitáció készült el, valamint a képződmények védelmét és életvédelmet szolgáló műszaki segédeszközök épültek be. A barlangvédelmi beruházások révén a földtani értékmegőrzésen túl fontos barlangi denevér-élőhelyek megóvása is lehetővé vált.

Bartók Helga 1999 óta dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon. A Jogi és Igazgatási Osztályra beosztott kormánytisztviselőként, titkársági csoportvezető munkakörben felelős az Igazgatóság ügyiratkezelési tevékenységének ellátásáért. Általános igazgatási szakértelmet igénylő ügyekben érdemi ügyintézői feladatokat lát el. Csoportvezetőként irányítja a beosztott titkársági előadók munkáját.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Az új kollégák munkába állását megkönnyítette betanításukkal.

Megbízható, kiegyensúlyozott és precíz munkavégzés jellemzi.

Szakmai elhivatottsága, felkészültsége, munkabírása kiemelkedő, kollegialitása, emberi példamutatása mintaértékű, tevékenységével magas szinten szolgálja a hazai természetvédelem ügyét.

Laczkó Gabriella 2008 januárjától dolgozik a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságon, kezdetben vagyonkezelési referensként, majd 2014 februárjától projekt koordinátorként. Főbb feladatai a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogszabályban és egyéb utasításokban előírt dokumentációk előkészítése, elkészítése, benyújtása, végrehajtása, ellenőrzése, nyomon követése, adminisztrációja során az érintett szervezeti egységek (így különösen: természetvédelmi szakmai, jogi, pénzügyi, üzemeltetési), valamint a belső és külső közreműködők munkájának összehangolása. Kapcsolattartás minden a közbeszerzési eljárásokkal érintett szervezettel, különös tekintettel a közbeszerzést felügyelő, ellenőrző szervezetekkel, valamint az igazgatóság felettes szerveivel.

A pályázatkezelési osztály keretén belül önállóan végzi munkáját az Igazgatóság beszerzéseivel és pályázataival kapcsolatos valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolításában. Közvetlenül látja el a kapcsolattartást a közbeszerzési eljárásokban közreműködő szervezetekkel. Feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a projektek sikeres előrehaladásában, valamint a közbeszerzések eredményes lebonyolításában.

Lévárdi István gépjárműelőadó munkakörben felelős az Igazgatóság teljes gépjárműállományának üzemeltetéséért, a gépjárművek beszerzéséért, üzembiztosságáért, megfelelő műszaki állapotban tartásáért, szervizeltetéséért, a velük kapcsolatos teljes körű adminisztrációs feladatok ellátásáért.

Felkészíti a kollégákat az új gépjárművekkel kapcsolatos tudnivalókra, fontos szerepe van az új kollégák megfelelő vezetéstechnikai ismeretinek bővítésében. A gépjárművek műszaki állapotát, használatát folyamatosan nyomon követi, megfelelő időben elvégezteti a kötelező és a műszakilag szükséges szervizeket. A KRESZ-el kapcsolatos új információkat mindig megosztja kollégáival, rendszeresen tájékoztatókat küld a változó útviszonyokra való felkészülésről, a gépjárművek téli üzemre való átállásáról, a csúszós útviszonyokon mellett történő vezetésről.

Munkáját mindvégig példamutató szorgalommal, elhivatottsággal végezte, sokszor a munkaidő végén túl is.

Szögedi Zsuzsanna 2005-2006 között már a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnál dolgozott nem állandósított státuszban. Ekkor az ex lege védett források és az egyedi tájértékek kataszterezési adatainak feldolgozását végezte. Már ekkor tanúbizonyságát adta a természet értékei védelme iránti elkötelezettségének. 2007-2012 között az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész hivatalában folytatta munkáját. A Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz 2012 elején tért vissza ahol tájvédelmi referensként nagy aktivitással kapcsolódott be az igazgatóság munkájába. Feladata a regionális, megyei területrendezési, településrendezési tervek, környezetvédelmi programok, területfejlesztési koncepciók tervezési feladataihoz adatszolgáltatások elkészítése és az elkészült tervek természetvédelmi és tájvédelmi szempontú véleményezése. Magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen és pontos végzett munkájával kivívta kollégái és a tervezők elismerését is.

2017-ben nagy részt vállalt a tájképi arculati kézikönyvekhez és településképi rendeletekhez kapcsolódó adatszolgáltatási és véleményezési feladatokban, azokat magas színvonalon koordinálta és áldozatosan végezte.

Tájvédelemi szakreferensi feladatainak ellátása során végzett kimagasló munkájának nagy szerepe van a településrendezési tervekben, tájképi arculati kézikönyvekben, településképi rendeletekben a táj- és természetvédelmi érdekek erősítése terén.

Munkájukat mindvégig példamutató szorgalommal, szakmai elhivatottsággal végzik, tevékenységükkel magas szinten szolgálják a hazai természetvédelem ügyét.

Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk.

Kapcsolódó

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

4 Austausch mit dem Kiskunság Nationalpark / Exchange with the Kiskunság National Park

2023.04.19. 14:18
Vom 23. bis zum 28. Oktober waren wir in dem Kiskunság Nationalpark, der Nationalpark wurde im Jahr 1975 gegründet und liegt zwischen Donau und Theiß in der Mitte von Ungarn. Die beiden Freiwilligen Paul und Tristan absolvieren hier ihren Freiwilligendienst, wie Marei und ich sind sie auch mit dem Kulturweit Programm in Ungarn. Damit wir die diversen Landschaftsformen in Ungarn etwas besser kennen und verstehen lernen können, haben wir uns, so wie die Freiwilligen vor uns für ein gemeinsames Austausch Projekt entschieden. Während sich das bewaldete Bükk Gebirge durch verschiedene Karstformationen und Kalksteinberge auszeichnet, sind im Kiskunság Nationalpark verschiedene Steppen, Salzwiesen und Weiden vorzufinden. Beide Nationalparks sind also sehr unterschiedlich und in ihrer Biodiversität einzigartig, weshalb der Austausch eine spannende Lernmöglichkeit darstellt. An dem meisten Tagen waren wir mit Csaber einem der Ranger des Kiskunság Nationalparks unterwegs, dieser hat uns viel über die Artenvielfalt in Nationalpark erklärt. Die Puszta steppe bieten ein Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, so hatten wir das Glück an einem Tag great bustards (Großtrappen) zu sehen. Diese gehören mit einem Gewicht von bis zu 16 kg zu den schwersten flugfähigen Vögeln der Welt. In den letzten zweihundert Jahren ging der Mitteleuropäische Bestand fast verloren, weshalb die Vögel heute besonders geschützt werden müssen. Weiterhin haben wir Common Hackberries (Amerikanischer Zürgelbaum) herausgerissen, diese aus Amerika importierte Pflanze stellt durch ihre rasante Verbreitung eine starke Gefährdung für die Artenvielfalt da. Die Lebensbedingungen im Nationalpark sind günstig für die Common Hackbeeries, so dass sie sich schnell weiterverbreiten können, weshalb ihr Bestand reguliert werden muss. Breitet sich eine invasive Pflanzenart zu weit aus und gefährdet die heimische Artenvielfalt, so wird eingegriffen. Würden sich die invasiven Pflanzen weiter ausbreiten und dann von einer Krankheit befallen werden, so wären direkt alle Pflanzen betroffen, aus diesem Grund soll die Artenvielfalt geschützt werden. Im Kiskunság Nationalpark durften aber auch viele andere spannende Erfahrungen machen, in der Waldhütte in welcher wir in der Woche unseres Aufenthalt gelebt haben, gab es keine Heizung, weshalb wir Holz gehakt haben um zu heißen, Trinkwasser gab aus Kanistern und zum Duschen haben wir ein Duschfeuer angemacht. Durch diese Erfahrung sind uns viele Privilegien noch einmal deutlich bewusster geworden und wir haben sie noch mehr zu schätzen gelernt. Die Erfahrungen im Kiskungság Nationalpark waren also auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr bereichernd.
Tovább olvasom
2023/1 2. The first few days

2023/1 2. The first few days

2023.04.19. 14:37
Am 14. Maerz stieg ich ins Flugzeug in Richtung Budapest. Natürlich war ich ziemlich aufgeregt und gespannt. Ich war vorher noch nie in Ungarn. Wie werden die Leute dort sein und wie wird meine neue Heimatstadt aussehen? Was wird mich im Bükk-Region Geopark erwarten? Fragen über Fragen… Glücklicherweise wurde ich von Balázs am Flughafen abgeholt und meine Aufregung legte sich etwas nach dem herzlichen Empfang. Auf dem Weg in die Wohnung machten wir sogar noch einen Zwischenstopp bei Aldi, da am 15. Maerz ein Feiertag in Ungarn ist (Gedenktag der Revolution von 1848) und die Geschaefte geschlossen hatten. Ich nutzte den freien Tag direkt, um etwas die Innenstadt zu erkunden. Dort habe ich den Dobó-István-Platz, das Rathaus, sowie die Basilika gesehen. Erster Eindruck? Hier laessts sich aushalten! Am Samstag hat mich Balázs und sein Vater auf eine Wanderung im nahegelegenen Aggtelek Nationalpark eingeladen. Wir marschierten im Wald 15 km entlang der slowakischen Grenze von Aggtelek in Richtung Gömörszőlős. Kurz vor unserem Ziel wurden wir noch mit einem schönen weitlaeufigen Ausblick belohnt. Dort konnten wir bis zum Mátra-Gebirge sehen! In Gömörszőlős, wo es unter Anderem ein ökologisches Ausbildungszentrum gibt, haben wir dann zusammen noch zu Abend gegessen (Ungarische Gulaschsuppe) und den Abend mit einem Kartenspiel ausklingen lassen (auf ungarisch gar nicht so einfach ;) ) Es war ein sehr schöner Tag, vor allem, da ich von allen Teilnehmern herzlich empfangen und direkt in die Gemeinschaft aufgenommen wurde. Am Sonntag stand dann die Besichtung der Burg von Eger an. Von dort hat man einen guten Ausblick über die Stadt. Im Keller der Burg befindet sich eine Ausstellung zu einer der grössten Waffensammlung in Ungarn und es kann das ehemalige Verlies besichtigt werden. Für Geschichtsinteressierte sehr interessant!
Tovább olvasom