Veľký Hardeš

2
Veľký Hardeš
Veľký Hardeš

Veľký Hargič (Veľký Hardeš, Hradište; vulkanický nek): ostro vystupujúca kužeľovitá bralnatá dominanta 4,5 km juhozápadne od Fiľakova predstavuje sopečný komín, vo vrchnej časti s prechodom do maarového krátera (nízko položeného krátera s jazerom – Konečný a kol. 2004). Svedčí o tom dobre zachovaná stĺpovitá odlučnosť bazaltu so šikmo uloženými stĺpmi, ktoré sú kolmé na niekdajšiu vnútornú stenu krátera. Malý kameňolom v úpätí sopúcha odkrýva aj troskovité komínové brekcie ako pozostatok freatomagmatických erupcií s bazaltovými žilami. Rádiometrický vek bazaltu je 5,43 ± 0,4 mil. rokov (Konečný a kol. 1995).

Lokalita je prístupná poľnou cestou z miestnej časti Horná Baba do opusteného kameňolomu v bazaltovom brale. Nie je nijako vybudovaná.

Stupeň ochrany: 1. stupeň ochrany, voľná krajina

Kapcsolódó