Tachtianska diatréma

4
Tajti diatréma
Tajti diatréma
Tajti diatréma
Tajti diatréma

Tachtianska diatréma: ďalšia podobná diatréma je známa z obce Tachty. Jej južná časť s megabrekciami podložných sedimentárnych hornín a s nadložnými brekciami aj s úlomkami vulkanických hornín je odkrytá v oblasti pivníc. Pivnice sú vytesané jednak do mäkkej pieskovej základnej hmoty a jednak do veľkých pieskovcových úlomkov megabrekcie. Severovýchodnú časť diatrémy odkrýva kameňolom na okraji obce. V spodnej časti odkryvu tu vystupujú vrstevnaté triedené jemno- i hrubozrnné tufy, ktoré reprezentujú jednak napadané pyroklastické úlomky a lapily a jednak materiál pyroklastických prúdov. Povrch vrstevnatých tufov bol erodovaný a pokrytý chaotickými brekciami v tufovej základnej hmote so znakmi skĺzavania a bahenných prúdov do maarovej depresie (Konečný a kol. 2004). Na pravej strane lomu je unikátne odkrytý kontakt diatrémy s okolitými pieskovcami fiľakovského súvrstvia zhruba vo vertikálnom smere.

Lokalita nie je vybudovaná. Je prístupná štátnou cestou vedúcou do obce Tachty.

Stupeň ochrany: Voľná krajina (stupeň ochrany 1).

Kapcsolódó