Medveš - Dunivá hora

4
Medveš - Dunivá hora
Medveš - Dunivá hora
Medveš - Dunivá hora
Medveš - Dunivá hora

Dunivá hora (Dobogó; freatomagmatický kužeľ): severne od troskového kužeľa Medveš, na lávovom pokrove sa nachádza mladší naložený vulkanický kužeľ, ktorý sa mierne vyvyšuje nad okolitou plošinou. Vnútorná štruktúra kužeľa je odkrytá kameňolomom. Na spodku vystupujú vrstvy uložené následkom freatických erupcií. Pozostávajú prevažne z pieskov podložných sedimentov, ostrohranných fragmentov pieskovcov a ryodacitových tufov s veľkosťou až do 1 m. Vyskytujú sa medzi nimi aj úlomky čiernych sklovitých bazaltov. Vyššie, v severozápadnej časti lomu sú zachované freatomagmatické uloženiny s lapilami, bombami a lávovými troskami. V juhovýchodnej časti lomu sú odkryté najvyššie časti vulkanického sledu so spečenými bombami a troskami. Preráža ich bazaltová dajka, z ktorej bol stanovený rádiometrický vek na 1,32 ± 0,1 mil. rokov (Konečný a kol. 1995). Zo sopky Dunivej hory pochádza pravdepodobne mladšia časť lávového pokrovu Medvedej výšiny.

V súčasnosti uvedené lokality nie sú sprístupnené. Do kameňolomu Dunivá hora vedie iba sypaná poľná cesta.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2)

Kapcsolódó