Mačkaluk

22
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk
Macskalyuk

Najreprezentatívnejšie odkryvy lávového pokrovu sa nachádzajú v lome Mačkaluk, kde je zriadený aj náučný chodník. Možno tu pozorovať dva lávové pokrovy nad sebou, ktoré sú oddelené brekciovitou lávou. Podľa L. Jugovicsa (1934) brekcie predstavujú povrch spodného prúdu, na ktorý sa neskoršie vylial vrchný prúd. Podobné brekcie sa zachovali miestami aj na povrchu vrchného prúdu, ktoré svedčia o viskóznejšom aa-type bazaltovej lávy. V oboch prúdoch sa prejavuje hrubostĺpovitá odlučnosť, ale v spodnej časti spodného prúdu je miestami pozorovateľná aj doskovitá odlučnosť. Na severnom konci lomu je odkrytý okraj pokrovu s bezprostredným podložím bazaltu. Pod bazaltom, v spodnej časti s bazálnymi brekciami prúdu, sú sledovateľné uloženiny bazálnych pyroklastických prúdov a lapilové tufy, ktoré boli vyvrhnuté vulkánom pred vyliatím lávy. Ležia na vrstve vetrom zaviatych eolických prachovcov. V ich podloží je zachovaná aj tenšia vrstva paleopôdy, ktorá spočíva na štrkoch a pieskoch zrejme belinských vrstiev miestami so šikmým zvrstvením. Rádiometrický vek bazaltu je 2,61 ± mil. rokov (Konečný a kol. 1995). Mladší vek vychádzal zo vzoriek vrtu EHJ-1 (1,87 ± 0,1 mil. rokov), čo zrejme svedčí o pokračovaní vulkanickej aktivity.

Lokalita je v súčasnosti sprístupnená náučným chodníkom, ktorý vychádza z parkoviska Národnej prírodnej rezervácie Šomoška. Najvýznamnejšie odkryvy sú označené informačnými panelmi.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2)

Kapcsolódó