Ostrá skala

4

Ostrá skala (Hedeška; vulkanický komplex): medzi Hajnáčkou a osadou Gortva sa nachádza vulkanický komplex zložený z hlboko erodovaného zvyšku maaru Gortva a z pozostatku vulkanickej štruktúry na Ostrej skale so zvyškami lávových prúdov na Veľkom vrchu a Zabode. Najstaršie sú zvyšky uloženín maaru Gortva, narezané dolinou medzi Ostrou skalou a Zabodou. V niekoľkých odkryvoch sú tu zachované bazálne vrstvy maaru so skĺznutými blokmi pieskovcov, tufové brekcie, lapilové tufy s bombami, spečené bomby i bazaltový lávový nek. V západnom susedstve maarovej štruktúry, na vrchole Ostrej skaly vystupuje bazalt lávového neku ďalšej sopky, okolo ktorého sú zachované aj zvyšky troskového kužeľa. Na severnom, ale aj na južnom svahu Ostrej skaly sú odkryté miestami aj 10 m vysoké steny lapilových tufov, ktoré sú pozostatkami mohutného tufového valu v okolí krátera. V. Konečný a kol. (2004) predpokladajú, že bazaltové odkry vy na Veľkom vrchu a na Zabode predstavujú zvyšky lávového prúdu, ktorý sa vylial z vulkánu Ostrej skaly smerom na juhozápad a na východ. Rádiometrický vek bazaltu Ostrej skaly je 2,6 ± 0,22 mil. rokov (Konečný, V., Lexa, J. a Balogh, K. 1999).

Lokalita nie je sprístupnená, v súčasnosti sem nevedie turistický chodník.

Stupeň ochrany: Prírodná rezervácia (stupeň ochrany 5), súčasť EVÚ Cerová vrchovina, lesné biotopy.

Kapcsolódó