Bukovinské súvrstvie

2

Štrkovňu v Šiatorskej Bukovinke založili v roku 1966. Sú v nej odkryté riečne štrky, podradne piesky bukovinského súvrstvia. Divoké rieky spodného miocénu, vzniknuté po regresii mora, unášali so sebou aj kmene ihličnatých stromov, ktoré sa neskoršie, možno vďaka vulkanickým popolom (dnes ryodacitových tufov) boli prekremenené. Takéto zvyšky stromov môžeme nájsť v štrkových vrstvách štrkovne. Štrkovňa je stratotypovou lokalitou bukovinského súvrstvia. Vzhľadom na prebiehajúcu ťažbu štrkovňa nie je využiteľná na náučné účely. Perspektívne je jej využitie a úprava až po roku 2013, kedy bude ukončená ťažba štrkov.

V súčasnosti v štrkovni prebieha ťažba, k lokalite vedie prístupová poľná cesta zo Šiatorskej Bukovinky.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň ochrany 2).

Kapcsolódó